logo

Ecologisch beheer
  Natuurrijke tuinen
  Natuurspeelplaatsen
Kleinschalige natuur

logo

Frits v.d. Laan 06 1828 1076
Alexandra Cornelisse 06 5478 2570
i.s.m. ilya Toornvliet 06 1487 5958

Postadres: Papaverstraat 2 2803 AM Gouda

Algemene Voorwaarden
Groenling - Stedelijke Natuur V.O.F.

Download de algemene voorwaarden.

Definities

Artikel 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Groenling
  Het bedrijf of de vennoten van Groenling - Stedelijke Natuur V.O.F zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24353217.
 2. Werkzaamheden
  De werkzaamheden die kunnen bestaan uit:
  1. Het ontwerpen, vormgeven, aanpassen van terrein- en groenvoorziening voor zowel binnen als buitenten bate van de opdrachtgever en de inheemse flora en fauna.
  2. Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
  3. Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
  4. Het leveren van benodigde Materialen voor de onder punt 1 en 2 genoemde werkzaamheden.
  5. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden; en/of
  6. alle overige specifiek overeengekomen door Groenling te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever
  Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Groenling opdracht geeft tot het verrichten van Werkzaamheden , als onder B. omschreven.
 4. Aangenomen werk
  Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en Groenling zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.
 5. Vrij of regiewerk
  Alle werkzaamheden als bedoeld onder B. welke niet, zoals sub D. omschreven, tussen opdrachtgever en Groenling zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.
 6. Uurloon
  De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Het uurloon omvat onder andere opslagpercentages voor sociale lasten, bedrijfsonkosten en ondernemersbeloning. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren per persoon in rekening gebracht dat Groenling voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
 7. Materialen
  • Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
  • Zand, grond, teelaarde en compost.
  • Dode materialen: alle overige producten en materialen.
 8. Bedragen en prijzen
  Alle prijzen genoemd in offertes of overeenkomsten voor particulieren zijn inclusief BTW, voor bedrijven en instellingen exclusief BTW.

Toepasselijkheid en bekendmaking

Artikel 2

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en/of op alle overeenkomsten met Groenling tot uitvoering van de Werkzaamheden of van koop en verkoop. Deze voorwaarden zijn in hun volledige vorm te raadplegen via de internet website van Groenling.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden ingevolge dit artikel onder 1. bekendgemaakte voorwaarden geacht door opdrachtgever en Groenling te zijn geaccepteerd.

De offerte/het aanbod

Artikel 3

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft Groenling de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht Groenling deze informatie kosteloos en desnoods ongevraagd te verstrekken.
 2. Groenling brengt de offerte schriftelijk uit.
 3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is vrijblijvend, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 4. Het auteursrecht op de door Groenling verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen berust bij Groenling. Deze auteursrechten blijven, ongeacht de vraag of tekenkosten die afzonderlijk in rekening zijn gebracht, eigendom van Groenling. Derhalve mogen de door Groenling verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen zonder diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt.
 5. Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Groenling wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing kosteloos aan Groenling retour worden gezonden.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de Opdrachtgever de werkelijke tekenkosten, indien deze in de offerte gespecificeerd waren, aan Groenling betalen in geval Groenling wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden en/of levering Materialen wordt gegeven.

Overeenkomsten

Artikel 4

Overeenkomsten tot Aanneming van werk, tot het verrichten van Vrij of regiewerk en/of overeenkomsten van koop of verkoop en aanvullingen en/of wijzigingen die hierop betrekking hebben, worden eerst door schriftelijke bevestiging van Groenling voor hem bindend. De inhoud van de orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

Leveranties

Artikel 5

 1. Alle leveranties welke door Groenling geschieden, worden - voorzover deze geen onderdeel vormen van een Aanneming van werk en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen - in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen. Deze leveranties gebeuren altijd na overleg met de Opdrachtgever.
 2. Bij productie en levering van Materialen wordt indien mogelijk géén gebruik gemaakt van chemische stoffen. Er wordt géén chemisch bewerkt hout gebruikt. Indien mogelijk wordt van FSC gekeurd hout gebruik gemaakt. Levende materialen zijn zoveel mogelijk betrokken van gecertificeerde biologische teelt. Er wordt géén gebruik gemaakt van kasteelt.
 3. Groenling staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Groenling zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal een en ander zoals overeengekomen. Dit alles met inachtneming van punt 2 in dit artikel en van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en voor zover mogelijk afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 4. Wanneer door Groenling geleverd levend materiaal binnen een jaar na levering uitvalt, wordt dit kosteloos door Groenling vervangen. Dit is van toepassing, tenzij anders vermeld op de overeenkomst of indien er sprake is van overmacht, uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden dan wel nalatigheid door de Opdrachtgever.
 5. Indien te leveren Materialen tijdelijk zijn uitverkocht, wordt de Opdrachtgever hiervan binnen drie weken schriftelijk op de hoogte gesteld door Groenling, vergezeld van een indicatie van de nieuwe levertijd.

 

Ecologische- en Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden

Artikel 6

Groenling werkt volgens de hierna volgende principes:
 1. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt aan herstel of behoud van inheemse natuur.
 2. Er wordt zoveel mogelijk in nest-, broed- en voedselgelegenheid voorzien voor dieren.
 3. Plantmateriaal wordt geselecteerd zowel op nut voor de Opdrachtgever als op nut voor het dierenleven.
 4. Plantenmateriaal wordt geselecteerd bij de op het terrein aanwezige bodem en klimaat.
 5. De door Groenling te leveren Materialen zijn natuurvriendelijk, dat wil zeggen dat dat zij worden geselecteerd op de afwezigheid van chemische stoffen.
 6. De werkzaamheden worden op dusdanige manier uitgevoerd dat geen schade wordt toegebracht aan natuur en milieu in het algemeen.
 7. De werkzaamheden zijn gebaseerd op de natuurlijke processen en de natuurlijke vorm van de beplanting. Dit betekent onder andere dat afgestorven plantmateriaal ter plaatse blijft en dat snoeien zolang mogelijk vermeden wordt. Doordat de beplanting de ruimte krijgt om te groeien, is snoeien vaak niet nodig. Wanneer het voorgaande niet overeenkomt met het door de Opdrachtgever gewenste uiterlijk kan in overleg besloten worden hiervan af te wijken.
 8. Er wordt gewerkt met handhaving van de ten tijde van de aanvang van de Werkzaamheden bestaande situatie. Zo wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de al aanwezige hoogteverschillen, materialen, beplanting, bodem, waterpartijen, etc.
 9. Ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt:
  1. Groenling zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn Werkzaamheden vrijkomen. Zo mogelijk worden afval en/of reststoffen ter plaatse verwerkt.
  2. De afvalberging vindt plaats op kosten van de Opdrachtgever. De kosten van de afvalberging zullen de Opdrachtgever - desgewenst separaat - in rekening worden gebracht.

Wijzigingen in aangenomen werk

Artikel 7

 1. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voorzover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 2. Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, worden verrekend.
 3. Meerwerk wordt alleen uitgevoerd na overleg met de opdrachtgever en schriftelijke bevestiging van beide partijen.

 

Transportrisico’s

Artikel 8

Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van Groenling, tenzij anders is overeengekomen.

Uitvoerbaarheid van de opdracht

Artikel 9

 1. Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden
  Indien naar het oordeel van Groenling de uitvoering van de Werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk binnen de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft Groenling het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Groenling het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van de hergroei van geleverde levende materialen noodzakelijk is.
 2. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever.
  Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de Opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen over de totaalprijs.
 3. Overmacht aan de zijde van Groenling.
  Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Groenling tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt Groenling onmiddellijk contact op met de Opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Afspraken door personeel

Artikel 10

 1. Afspraken of overeenkomsten met andere medewerkers van Groenling dan haar vennoten, binden deze laatste niet, tenzij deze schriftelijk door Groenling zijn bevestigd.
 2. Dat de vennoten bevoegd zijn blijkt ook uit het handelsregister.

 

Oplevering

Artikel 11

Onder oplevering tot Aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de Opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de Opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan.
Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de Opdrachtgever van een tussen hem en Groenling daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.

Aansprakelijkheid

Artikel 12

 1. De eventuele aansprakelijkheid van Groenling voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde Materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt dat de aansprakelijkheid van Groenling niet verder reikt dan de aansprakelijkheid van de leverancier . Indien Groenling de identiteit van zijn leverancier van dode materialen aan de opdrachtgever kenbaar maakt, is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken, teneinde vergoeding van schade te verkrijgen. Dit kan alleen maar met betrekking tot garanties.
 2. Ten aanzien van leveranties zand, grond, teelaarde en compost geldt dat Groenling niet respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.

Betalingen

Artikel 13

 

 1. Facturen dienen te zijn betaald binnen veertien dagen na factuurdatum. Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien Groenling een langer krediet dan veertien dagen na factuurdatum toestaat, dan wel dit ten onrechte door de Opdrachtgever wordt genomen, zal deze over het factuurbedrag of het niet-betaalde gedeelte daarvan, aan Groenling een rente verschuldigd zijn ter hoogte van het toepasselijke wettelijke rentepercentage.
 3. Bevrijdende betaling kan uitsluitend plaatsvinden door betaling op het bankrekeningnummer van Groenling dan wel, ingeval van contante betaling, aan een van de vennoten van Groenling dan wel aan ander personeel mits deze daartoe een uitdrukkelijke volmacht kan aantonen.

Kosten in geval van geen of niet-tijdige betaling

Artikel 14

Alle kosten voortvloeiende uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de Opdrachtgever. Groenling heeft het recht om een vordering op een opdrachtgever uit handen te geven indien deze na meerdere aanmaningen nog niet heeft betaald. De bijkomende incassokosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging

Artikel 15

 1. Bij het overlijden van de vennoten van Groenling, dan wel bij liquidatie, surceance van betaling, faillissement of ontbinding van Groenling, vóór de voltooiing van het werk, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt Groenling op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij vrij of regiewerk het tot het ogenblik van overlijden verschuldigde, berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.
 2. Bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever, zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede van het vorige lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 3. De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op goederen van de opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever.
 4. Als Groenling dan wel de opdrachtgever bij herhaling in gebreke blijft de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te komen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Klachten en wanprestaties

Artikel 16

 1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van materialen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van materialen dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na oplevering van werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van materialen schriftelijk te zijn ontvangen.
 2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de goederen zijn niet ontvankelijk indien de klant niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.

 

Prijswijzigingen

Artikel 17

 1. Bij de uitvoering van eenmalige werkzaamheden alsmede bij de onderhoudswerkzaamheden is Groenling gerechtigd tussentijds wijzigingen in de prijs respectievelijk prijsdelen aan te brengen. Dit geldt ten gevolge van wijzigingen in de sociale lasten dan wel als gevolg van wetten of besluiten of beschikkingen van overheidswege. Verder kunnen wijzigingen in het kostenniveau van brandstof tussentijds worden doorgevoerd. Wijzigingen met betrekking tot loonkosten zoals hierboven bedoeld zullen in de regel slechts twee maal per jaar en wel per 1 juli en/of per 1 januari worden doorgevoerd. Wijzigingen met betrekking tot brandstoffen zullen worden doorgevoerd op het moment dat die wijzigingen optreden.
 2. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 geven wijzigingen in belastingtarieven, invoerrechten en soortgelijke wetten/besluiten en beschikkingen van overheidswege, ook bij eenmalige werkzaamheden en in het eerste jaar van de overeenkomst, recht op aanpassing van de overeengekomen prijs.

 

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 18

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Groenling, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.

 

Onderhoudswerkzaamheden

Artikel 19

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud, als bedoeld in artikel 1b, sub 2, worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van vier maanden.

 

Privacy

Artikel 20

Op alle gegevens van opdrachtgevers in de zin van deze Algemene Voorwaarden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Geschillen

Artikel 21

Alle overeenkomsten waarop deze Algemeen Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Door het sluiten van een overeenkomst op basis van deze algemene voorwaarden gaan partijen hiermede akkoord. De uitspraak op basis van de geschillenregeling is finaal en bindend.

De algemene voorwaarden zijn op 1 januari 2004 vastgesteld door Groenling en openbaar gemaakt op de internet website van Groenling.